{{filtered.length}}/{{Anais.totalArtigos}}

{{Anais.totalArtigos}}

Published Works

5

Thematic Areas

  • Applied Microeconomics
  • Econometrics
  • Finance
  • Economic Theory
  • Macroeconomics